Informacja o danych osobowych dla gości Hotelu „Basztowy” w Sandomierzu

Kto jest administratorem danych osobowych gości hotelowych?
Administratorem danych osobowych gości hotelowych jest Hotel Basztowy/Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej z siedzibą w Sandomierzu przy pl. Ks. J. Poniatowskiego 2; 27-600 Sandomierz wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS za numerem 0000123456

Kto jest inspektorem ochrony danych i jak można się z nim skontaktować?
Inspektorem ochrony informacji jest pani Małgorzata Kordos, adres korespondencyjny jak dla Hotelu, adres e-mail daneosobowe@opiwpr.org.pl, telefon 15 833-34-00

Jakie są cele przetwarzania danych osobowych gości hotelowych?
Celem, dla których Hotel przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Hotel jest:

 1. dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Hotel w związku z poniesioną przez Hotel szkodą wyrządzoną przez gościa, lub obrona przed roszczeniami gościa w stosunku do Hotelu,
 2. udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych.

W przypadku, gdy gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Hotel przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach. Ponadto Hotel przetwarza dane osobowe gości, gromadzone przez monitoring hotelowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie Hotelu.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa pozyskanych przez Hotel jest umowa o świadczenie usług hotelarskich.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda gościa.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych

Komu mogą zostać przekazane dane osobowe?
Hotel przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

 1. firmom świadczącym usługi wsparcia IT hotelu,
 2. firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez gościa transportu,
 3. organom i służbom państwowym takim jak policja, ABW czy organy podatkowe uprawnionym na podstawie właściwych przepisów do uzyskiwania danych osobowych, pod warunkiem posiadania odpowiednich podstaw prawnych do żądania danych osobowych.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane?
Dane osobowe:

 1. pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Hotelu lub gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
 2. pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres
  ważności zgody na cele marketingowe,
 3. pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 14 dni od dnia utrwalenia, a
  następnie zostaną trwale usunięte.

Jakie są prawa gościa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
Każdy gość ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Hotelu. Ponadto Hotel udostępnia adres daneosobowe@opiwpr.org.pl, za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

Czy istnieje możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
Tak, każdy gość ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa.

Czy hotel będzie przekazywał dane osobowe poza obszar EOG?
Nie, hotel nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG.

Czy podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub ustawowym?
Podanie danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Hotelowi zawarcie umowy o usługi hotelarskie.

Czy podejmowane są zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, w tym profilowanie?
Nie. Hotel nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym
nie dokonuje profilowania.