1. Apartamenty wynajmuje się na doby.
 2. Doba hotelowa dla Gości indywidualnych rozpoczyna się o godz. 16.00 w dniu przyjazdu i kończy o godz. 10.00 dnia następnego
 3. Gość obiektu wynajmując apartament określa czas swojego pobytu w obiekcie.
 4. Za przedłużenie pobytu w obiekcie do godz. 18.00 dolicza się do rachunku należność w wysokości 50% ceny wynajmowanego apartamentu, za przedłużenie pobytu ponad godz. 18.00 dolicza się należność w wysokości 100% ceny zajmowanego apartamentu. Chęć przedłużenia pobytu prosimy zgłaszać w recepcji do godz. 10.00. Obiekt dokonuje przedłużenia pobytu w miarę wolnych miejsc.
 5. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi niezwłoczną reakcję.
 6. Obiekt zapewnia:
  – warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
  – wykonywanie czynności związanych ze sprzątaniem pokoi, względnie naprawę urządzeń podczas nieobecności Gościa, bądź w jego obecności jeśli wyrazi takie życzenie,
  – wymianę bielizny pościelowej co 7 dni
  – sprawną usługę pod względem technicznym; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte Obiekt dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości zmienić apartament lub w inny sposób złagodzić niedogodności.
 7. Obiekt zobowiązany jest :
  – bezzwłocznie reagować na uwagi i zastrzeżenia dotyczące poziomu usług, funkcjonowania urządzeń, czystości i porządku w obiekcie poprzez natychmiastowe podjęcie czynności zapewniających usunięcie usterek technicznych i porządkowych,
  – obniżyć cenę za apartament jeśli nie usunie usterki technicznej lub wyposażeniowej o istotnym dla Gościa znaczeniu,
 8. Obiekt świadczy na życzenie Gościa nieodpłatnie następujące usługi:
  – udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
  – przechowywanie bagażu; Obiekt może odmówić przyjęcia bagażu na przechowanie w terminach innych niż pobyt Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego,
  – zamawianie taxi.
 9. Obiekt odpowiada za utratę lub uszkodzenie wniesionych rzeczy przez osoby korzystające z usług obiekcie zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego art. 846-849 (Dz. U. Nr 1969). Gość powinien powiadomić recepcję obiekcie o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 10. Obiekt nie nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia Gościa, a w szczególności kosztowności, środków płatniczych, innych przedmiotów mających wartość materialną lub artystyczną
 11. Gość obiektu nie ma prawa przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę należną za pobyt.
 12. Gość obiektu jest obowiązany do okazania dokumentu tożsamości w celu zawarcia umowy o świadczenie usługi hotelarskiej.
 13. Osoby odwiedzające, nie zarejestrowane w hotelu, mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 07:00 do godz. 22.00.
 14. Parking przed obiektem jest niestrzeżony.
 15. Zabrania się posiadania na terenie obiektu broni i innych przedmiotów mogących stanowić niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia.
 16. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22.00 do godz. 06.00 dnia następnego.
 17. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek elektrycznych, innych podobnych urządzeń nie stanowiących własności obiektu, za wyjątkiem maszynek do golenia, suszarek do włosów, telefonów, tabletów i przenośnych komputerów.
 18. Po ostatecznym opuszczeniu obiektu klucz do apartamentu po jego zamknięciu należy pozostawić w recepcji.
 19. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w apartamencie po wyjeździe Gości mogą być odesłane na adres wskazany przez Gościa na jego koszt, po uprzednim uregulowaniu kosztów przesyłki. W przypadku braku dyspozycji wysyłki i refundacji kosztów Obiekt nie realizuje wysyłki i przechowuje te przedmioty maksymalnie przez trzy miesiące.
 20. Gość obiektu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów należących do wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu, powstałych z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 21. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin pobytu obowiązujący w obiekcie wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym, w mieniu innych Gości, szkodę na osobie innych Gości, pracowników obiektu lub innych osób przebywających w obiekcie, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie obiektu.
 22. Obowiązkiem Gościa jest regulowanie należności za usługi hotelowe.
 23. Obiekt prosi Gości korzystających z jego usług o regulowanie należności z góry, podczas dokonywania formalności rejestracyjnych w recepcji.
 24. Obiekt nie nie przyjmuje Gości ze zwierzętami.
 25. Obiekt zastrzega sobie prawo do zerwania umowy hotelowej w przypadku drastycznego naruszenia regulaminu pobytu przez Gości.
 26. Dane osobowe – obowiązek informacyjny:
  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.042016 r. informujemy, że:
  a) administratorem danych osobowych jest firma LuxRE Sp z.o.o ul. Warynskiego 1, 50-580 Szklarska Poreba,
  b) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania usługi hotelarskiej,
  c) dane będą przetwarzane wyłącznie w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług hotelarskich przez czas określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody do czasu jej odwołania,
  d) w obiekciejest zainstalowany system monitoringu wizyjnego, który służy poprawie bezpieczeństwa Gości hotelowych. Dane pozyskane z monitoringu są usuwane po 14 dniach od daty ich rejestracji,
  e) dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa,
  f) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych, przenoszenia, poprawiania, otrzymania kopii, wycofania udzielonej zgody, żądania ograniczenia przetwarzania danych, ich usunięcia oraz prawo do bycia zapomnianym w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych,
  g) w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  h) kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest w za pośrednictwem adresu: biuro@luxre.pl
 27. W celu dokonania rezerwacji Gość jest proszony o wpłatę minimum 30 % naliczonej kwoty za pobyt.
 28. Anulowanie rezerwacji jest bezpłatne do 14 dni przed data przyjazdu, w innym wypadku obiekt nie dokonuje zwrotu wplaconych srodkow