1. Pokoje hotelowe wynajmuje się na doby.
2. Doba hotelowa dla Gości indywidualnych rozpoczyna się o godz. 14.00 w dniu przyjazdu i kończy o godz. 12.00 dnia następnego, a dla grup zorganizowanych o godz. 10.00.
3. Gość hotelowy wynajmując pokój określa czas swojego pobytu w hotelu. W przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę hotelową.
4. Za przedłużenie pobytu w hotelu do godz. 20.00 dolicza się do rachunku należność w wysokości 50% ceny wynajmowanego pokoju, za przedłużenie pobytu ponad godz. 20.00 dolicza się należność w wysokości 100% ceny zajmowanego pokoju. Chęć przedłużenia pobytu prosimy zgłaszać w recepcji do godz. 11.00. Hotel dokonuje przedłużenia pobytu w miarę wolnych miejsc.
5. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi niezwłoczną reakcję. Książka skarg i wniosków dostępna jest w recepcji hotelu.
6. Hotel zapewnia:
– warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
– wykonywanie czynności związanych ze sprzątaniem pokoi, względnie naprawę urządzeń podczas nieobecności Gościa, bądź w jego obecności jeśli wyrazi takie życzenie,
– wymianę bielizny pościelowej co 3 dni, a ręczników codziennie,
– sprawną usługę pod względem technicznym; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte Hotel dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości zmienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.
7. Hotel zobowiązany jest :
– bezzwłocznie reagować na uwagi i zastrzeżenia dotyczące poziomu usług, funkcjonowania urządzeń, czystości i porządku w hotelu poprzez natychmiastowe podjęcie czynności zapewniających usunięcie usterek technicznych i porządkowych,
– obniżyć cenę za pokój jeśli nie usunie usterki technicznej lub wyposażeniowej o istotnym dla Gościa znaczeniu,
– do nieodpłatnego świadczenia usług depozytowych, a także przechowania bagażu oraz sprzętu sportowego w miejscu do tego wyznaczonym.
8. Hotel świadczy na życzenie Gościa nieodpłatnie następujące usługi:
– udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
– budzenie o oznaczonej godzinie,
– przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w hotelu,
– przechowywanie bagażu; hotel może odmówić przyjęcia bagażu na przechowanie w terminach innych niż pobyt Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego,
– zamawianie taxi.
9. Hotel odpowiada za utratę lub uszkodzenie wniesionych rzeczy przez osoby korzystające z usług hotelu zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego art. 846-849 (Dz. U. Nr 1969). Gość powinien
powiadomić recepcję hotelu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
10. Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia Gościa, a w szczególności kosztowności, środków płatniczych, innych przedmiotów mających wartość materialną lub artystyczną jeżeli nie zostały złożone do depozytu.
11. Gość hotelowy nie ma prawa przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę należną za pobyt.
12. Gość hotelowy jest obowiązany do okazania dokumentu tożsamości w celu zawarcia umowy o świadczenie usługi hotelarskiej.
13. Osoby odwiedzające, nie zarejestrowane w hotelu, mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 07:00 do godz. 22.00.
14. Hotel gwarantuje pierwszeństwo korzystania ze wszystkich usług, w tym gastronomii Gościom hotelowym.
15. Zabrania się posiadania na terenie hotelu broni i innych przedmiotów mogących stanowić niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia. Przedmioty te winny być oddane do depozytu w recepcji.
16. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22.00 do godz. 06.00 dnia następnego.
17. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek elektrycznych, innych podobnych urządzeń nie stanowiących własności Hotelu, za wyjątkiem maszynek do golenia, suszarek do włosów, telefonów, tabletów i przenośnych komputerów.
18. Przy każdorazowym opuszczaniu hotelu klucz do pokoju po jego zamknięciu należy pozostawić w recepcji.
19. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju hotelowym po wyjeździe Gości mogą być odesłane na adres wskazany przez Gościa na jego koszt, po uprzednim uregulowaniu kosztów przesyłki. W przypadku braku dyspozycji wysyłki i refundacji kosztów Hotel nie realizuje wysyłki i przechowuje te przedmioty maksymalnie przez trzy miesiące.
20. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów należących do wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu, powstałych
z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
21. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin pobytu obowiązujący w hotelu wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym, w mieniu innych Gości, szkodę na osobie innych Gości, pracowników hotelu lub innych osób przebywających w hotelu, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie hotelu.
22. Obowiązkiem Gościa jest regulowanie należności za usługi hotelowe.
23. Hotel prosi Gości korzystających z jego usług po raz pierwszy o regulowanie należności z góry, podczas dokonywania formalności rejestracyjnych w recepcji.
24. Hotel nie przyjmuje Gości ze zwierzętami domowymi.
25. Hotel zastrzega sobie prawo do zerwania umowy hotelowej w przypadku drastycznego naruszenia regulaminu pobytu przez Gości.
26. Parking przed Hotelem jest niestrzeżony.
27. Dane osobowe – obowiązek informacyjny:
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.042016 r. informujemy, że:
a) administratorem danych osobowych jest Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej, pl. Ks. J. Poniatowskiego 2, 27-600 Sandomierz, właściciel Hotelu Basztowy,
b) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania usługi hotelarskiej,
c) dane będą przetwarzane wyłącznie w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług hotelarskich przez czas określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody do czasu jej odwołania,
d) w hotelu jest zainstalowany system monitoringu wizyjnego, który służy poprawie bezpieczeństwa Gości hotelowych. Dane pozyskane z monitoringu są usuwane po 14 dniach od daty ich rejestracji,
e) dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa,
f) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych, przenoszenia, poprawiania, otrzymania kopii, wycofania udzielonej zgody, żądania ograniczenia przetwarzania danych, ich usunięcia oraz prawo do bycia zapomnianym w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych,
g) w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
h) kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest w siedzibie Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej lub za pośrednictwem adresu: daneosobowe@opiwpr.org.pl